παρουσιαση τησ σχολησ

Η Σχολή Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ξεκίνησε την λειτουργία της με την έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής το 2003 και συνεχίστηκε με την έναρξη της λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων το 2007.

Συγκροτήθηκε σε Κοσμητεία το 2011 και με βάση το Νόμο υπ. αριθ. 4009 ονομάστηκε Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.